Obecné stanovy


Stanovy občanského sdružení  RC Sedliště o.s.

  • I. Název sdružení a působnost
   RC Sedliště o.s. je občanským sdružením zájemců o modelářství a činnost v této organizaci.
   1. Název klubu : RC Sedliště o.s.
   2. Sídlo sdružení : Sedliště 51, Nepomuk 1, PSČ 33501.

 

  • II. Poslání a předmět činnosti
   Cílem činnosti klubu je rozvoj modelářství v amatérské i sportovní činnosti se zřetelem na ochranu zájmů a prosazování potřeb modelářů ve vazbě na ochranu zdraví, životního prostředí, prevenci v oblasti drogové problematiky a využívání volného času mládeže.
   Předmět činnosti: sdružování a podpora členů ve sportovní činnosti, provádění reklamních a ukázkových akcí, podpora začínajících modelářů, pořádání modelářských a sportovních podniků a akcí.

 

  • III.Členství
   Členem klubu se může stát každá fyzická i právnická osoba ČR nebo EU. Členství v klubu schvalují ostatní stávající členové klubu. Členství zaniká úmrtím dotyčné osoby či vyloučením na základě mimořádných okolností nebo zánikem klubu. Členství je dobrovolné s možností jej kdykoliv zrušit.

 

  • IV.Práva a povinnosti
   Všichni členové klubu mají stejná práva a povinnosti, zejména: podílet se na činnosti klubu podle svých možností a sil, hlasovat či jinak rozhodovat o činnosti klubu využívat dle dohodnutých pravidel služeb klubu, dodržovat Stanovy klubu, pomáhat začínajícím modelářům, dle vlastních možností chránit dobré jméno klubu, jeho majetek a zdraví členů.

 

  • V.Právní subjektivita
   Právní subjektivita klubu je dána registrací u Ministerstva vnitra ČR a to na základě zákona č.83/1990 Sb.,o sdružování občanů, v platném znění.

 

  • VI.Orgány klubu
  • 1. Nejvyšším orgánem klubu je členská schůze, svolávána 1x ročně.

a) Do výlučné pravomoci členské schůze patří: schvalovat plán činnosti klubu projednávat a schvalovat zásadní otázky činnosti klubu, stanovit symboliku a název klubu.
b) Členská schůze je usnášení schopná, je-li přítomna alespoň polovina členů. Rozhodnutí je platné, je-li schváleno nadpoloviční většinou přítomných členů.
c) Oznámení o svolání členské schůzi se provádí písemnou, elektronickou či jinou formou oznámení.

  • 2. Výkonným orgánem je výbor klubu a řídí činnost klubu mezi členskými schůzemi.

a) Výbor volí předsedu a jednatele. Předseda zastupuje klub navenek, řídí a svolává zasedání klubu a výboru. Jednatel jej zastupuje v případě nepřítomnosti. Statutárním orgánem klubu a osobou mající právo jednat za klub je předseda, je povinen dodržovat platné zákony ČR a EU a řídit se rozhodnutími předsednictva klubu.
b) Výbor klubu je volen členskou schůzí, při účasti minimálně poloviny členů klubu, odpovídá za hospodaření nakládání s majetkem klubu, zajišťuje plnění usnesení členské schůze.

  • 3. Revizní komise je nezávislá na výboru klubu a plní, zejména kontroluje dodržování Stanov klubu, provádí revizi hospodaření, prošetřuje stížnosti a oznámení členů.
  • 4. Klub zaniká rozhodnutím členské schůze, která poté jmenuje likvidátory.

 

  • VII. Majetek a hospodaření
   Majetek vytvořený klubem je plně ve vlastnictví klubu. Hospodaření klubu se řídí zásadami schválenými členskou schůzí. Předpokládanými zdroji příjmů budou dotace a dary od fyzických nebo právních osob, výtěžek z vlastní činnosti (vstupné a startovné z pořádaných akcí nebo pronájem dráhy ve vlastnictví, provize z nákupu či prodeje součástek, náhradních dílů či příslušenství z oblasti RC modelů). Klub je povinen se svým majetkem hospodařit s péčí řádného hospodáře v souladu s těmito Stanovami.

 

  • VIII.Změny ve Stanovách
   Případné změny či úpravy Stanov může odsouhlasit pouze členská schůze, jež je usnášeníschopná. Rozhodnutí platí, jestliže je odsouhlaseno nejméně 2/3 přítomných členů.

 

 • IX.Závěrečné ustanovení
  Tyto Stanovy nabývají účinnosti dnem registrace.
Zobrazeno : 3252

Komentáře jsou pro tento článek uzavřeny.